സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂറോ കാത്ത്‌ലാബ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍

സ്‌ട്രോക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് സമഗ്ര സ്‌ട്രോക്ക് സെന്റര്‍ 4.16 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ സമഗ്ര സ്‌ട്രോക്ക്…