ഐഎപിസി അറ്റ്‌ലാന്റ്റ്റാ ചാപ്റ്റർ 2022-ലെ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

പ്രസിഡന്റ്: ജോമി ജോർജ്, സെക്രട്ടറി: സാം ടി സാമുവൽ ഐഎപിസി അറ്റ്‌ലാന്റ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ടേമിലും മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിലും അതിന്റെ അതുല്യമായ നേട്ടങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിറ്റിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സാബു കുര്യൻ (ദേശീയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നിയമിതനായി) സിറ്റിംഗ് സെക്രട്ടറി... Read more »