ഐഎപിസി അറ്റ്‌ലാന്റ്റ്റാ ചാപ്റ്റർ 2022-ലെ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

പ്രസിഡന്റ്: ജോമി ജോർജ്, സെക്രട്ടറി: സാം ടി സാമുവൽ ഐഎപിസി അറ്റ്‌ലാന്റ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ടേമിലും മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക്…