വിപണിയെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

പരക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും റിവേഴ്സ് റിപോ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നതിനു പകരം സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടു തന്നെ തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ വിപണിയെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്…