എഴുത്തിലുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം: ടി. ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ

എഴുത്തിനെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ. നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സമകാലീന നോവലിന്റെ സഞ്ചാരവഴികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന പാനൽ…