കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല വി.സി ഹാജരാക്കിയത് വ്യാജ യോഗ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല വി.സി ഹാജരാക്കിയത് വ്യാജ യോഗ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്; പരാതി സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തിരുവനന്തപുരം: ഇല്ലാത്ത യോഗ്യതകള്‍ വ്യാജമായി…