വൈക്കം സത്യഗ്രഹം രാജ്യത്തിന് വഴികാട്ടിയ പോരാട്ടം: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ

വൈക്കം സത്യഗ്രഹം രാജ്യത്തിന് വഴി കാട്ടിയ പോരാട്ടമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 603 ദിവസം നീളുന്ന…