ശത്രുക്കൾ നോവിക്കവെ…. പി. സി. മാത്യു

ഹൃദു തടത്തിൽ ശൈശവം മുതലെന്നെ ഹഠാദാകര്ഷിച്ച ദേവനാണ് നീയെന്നും മനനം ചെയ്തു മനസ്സിൽ ദേവനായി മാറ്റിയ മഹാ പ്രതിഭയാണെന്നുമറിയുന്നീലെ നീ? മനം…