ശത്രുക്കൾ നോവിക്കവെ…. പി. സി. മാത്യു

ഹൃദു തടത്തിൽ ശൈശവം മുതലെന്നെ
ഹഠാദാകര്ഷിച്ച ദേവനാണ് നീയെന്നും
മനനം ചെയ്തു മനസ്സിൽ ദേവനായി മാറ്റിയ
മഹാ പ്രതിഭയാണെന്നുമറിയുന്നീലെ നീ?

മനം നൊന്തോന്നു ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നീ
മടികൂടാതെ ഓടിയെന്നരികിലെത്തും
ഒരിക്കലെൻ യേശുവേ നിന്നരികിലേക്ക്
ഓടിയത്തുമീ ദാസനും യോഗ്യതയേകുക.

നിൻ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുമാ
നിർലോഭമാം സ്നേഹത്തിൻ വാതിലിൽ
മുട്ടുമ്പോളൊക്കെയും നിറക്കുന്നെന്നിൽ
മതി വരാത്ത സന്തോഷമെൻ കൂട്ടരേക്കാൾ.

ശത്രുക്കളൊക്കെ ക്രൂരമായി നോവിക്കവേ
ശങ്കയെന്യേ നീ കൈനീട്ടി ബന്ധിക്കുമാ
നാവുകളൊക്കെ എനിക്ക് ദോഷമേകാതെ
നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു നിൻ നാമമിഹേ…

Leave Comment