കോവിഡ് മൂലം മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട 87 കുട്ടികൾക്ക് സഹായം

Spread the love

കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം മാതാപിതാക്കളെ/ രക്ഷിതാക്കളെ നഷ്ടമായ കുട്ടികൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 3,19,99,000 രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായ 87 കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു ലക്ഷം                  

രൂപയുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപവും, കുട്ടിക്ക് 18 വയസ് ആകുന്നതുവരെ മാസംതോറും 2000 രൂപ വീതവുമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.  കൂടാതെ ഈ കുട്ടികളുടെ ബിരുദതലം വരെയുള്ള പഠനച്ചെലവുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും വഹിക്കും. അടുത്തമാസം ആദ്യ ആഴ്ചയോടെ ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തുക നിക്ഷേപിക്കും.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *