മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നോർക്കയും ജർമൻ ഫെഡറൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഏജൻസിയും നഴ്സിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എം ഒ യു ഒപ്പുവെക്കുന്നു.

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *