ക്വാണ്ടം നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ക്വാണ്ടം മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട്

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്.

കൊച്ചി : ക്വാണ്ടം നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ക്വാണ്ടം മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട്. ക്വാണ്ടം നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫിന്റെ യൂണിറ്റുകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓപ്പണ്‍-എന്‍ഡഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് പദ്ധതിയാണിത്.ക്വാണ്ടം നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ടാണ്.
ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നിഫ്റ്റി ടോപ്പ് 50 ല്‍ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ മാര്‍ഗമാണ് ക്വാണ്ടം നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്. ഈ ഫണ്ട് ക്വാണ്ടം നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫിന്റെ യൂണിറ്റുകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫര്‍ 2022 ജൂലൈ 18ന് ആരംഭിക്കുകയും 2022 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2008 ജൂലൈ 10 ന് ക്വാണ്ടം നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫ് ആരംഭിച്ചതു മുതല്‍ ഹിതേന്ദ്ര പരേഖാണ് പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് മാനേജര്‍. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതല്‍ സബ്സ്‌ക്രിപ്ഷനും വീണ്ടെടുക്കലിനും വേണ്ടി സ്‌കീം വീണ്ടും തുറക്കും. ക്വാണ്ടം നിഫ്റ്റി 50 ഇടിഎഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് / ട്രാക്കിംഗ് നിഫ്റ്റി 50 ഇന്‍ഡക്സ് എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റുകളില്‍ നിക്ഷേപിച്ച് മൂലധന വിലമതിപ്പ് നല്‍കുക എന്നതാണ് സ്‌കീമിന്റെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിയുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്ന് യാതൊരുവിധ ഉറപ്പോ ഗ്യാരന്റിയോ ഇല്ല.

Report :  accuratemedia 

Leave Comment