സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ പി. ജി. പ്രവേശനം

എസ്. സി. /എസ്. ടി. ഒഴിവുകൾ

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ 2022-23 അക്കാദമിക് വർഷത്തെ വിവിധ പി. ജി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് സർവ്വകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രകാരം എസ്. സി. /എസ്. ടി. വിഭാഗക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി പുനഃവിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജൂലൈ 25ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിനകം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതും ജൂലൈ 26ന് രാവിലെ 11ന് ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതി യോഗ്യത തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വർഷത്തെ പി. ജി. പ്രവേശനത്തിനുളള വിജ്ഞാപനം/ പുനഃവിജ്ഞാപനം പ്രകാരം പരീക്ഷയെഴുതി യോഗ്യത നേടാത്തവർ പ്രസ്തുത പുനഃവിജ്ഞാപനം പ്രകാരം വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.ssus.ac.in സന്ദര്‍ശിക്കുക.

 

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം. 9447123075

Leave Comment