കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ അർക്കൻസാസ് ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചു

അർക്കൻസാസ് : 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ പ്രായം പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന വർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

ഫലത്തിൽ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ട പുതിയ നിയമം 14-ഉം 15-ഉം വയസ്സുള്ളവർക്ക് ബാധകമാണ്, കാരണം മിക്ക കേസുകളിലും അർക്കൻസാസ് ബിസിനസുകൾക്ക് 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ നിയമപരമായി അനുവാദമില്ല

2023-ലെ യൂത്ത് ഹയറിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം, 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് ലേബർ ഡിവിഷൻറെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതില്ല. ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ പ്രായം സംസ്ഥാനം ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ജോലി സമയത്തിൽ മാറ്റില്ല.
“കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണെന്ന് ഗവർണർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കുക എന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രയാസകരമായിരുന്നുവെന്നു സാൻഡേഴ്സിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ അലക്സാ ഹെന്നിംഗ് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. “യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ബാലവേല നിയമങ്ങളും ഇപ്പോഴും ബാധകമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയ നിയമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഇത് മടുപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും നിയമന പ്രക്രിയ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും മാതാപിതാക്കളെ – ഗവൺമെന്റിന് പകരം – അവരുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൊഴിൽ വിപണിയിൽ കുട്ടികളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതും എളുപ്പമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സംസ്ഥാനം അർക്കൻസാസ് മാത്രമല്ല. അയോവയും മിനസോട്ടയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബില്ലുകൾ, യഥാക്രമം ചില കൗമാരക്കാരെ മീറ്റ് പാക്കിംഗ് പ്ലാന്റുകളിലും നിർമ്മാണത്തിലും ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് .

Leave Comment