നിയമസഭാ ലൈബ്രറി: അംഗത്വ ഫീസിൽ ഇളവ്

Spread the love

കേരള നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിൽ വിദ്യാർഥികളായ ബിരുദധാരികൾക്ക് നിയമസഭാ അംഗത്വഫീസിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. അംഗത്വഫീസ് 1,000 രൂപ നിശ്ചയിച്ച് സ്പീക്കർ ഉത്തരവായി.

Author