വെള്ളായണി അർജുനന്റെ നിര്യാണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ അനുശോചനം

Spread the love

വെള്ളായണി അർജുനന്റെ നിര്യാണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അനുശോചിച്ചു.

എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനുമായ ഡോ. വെള്ളായണി വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യരംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലത്തിന് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമാണ്.

കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *