ഐക്കോണ്‍സ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്‌ക്കരണ കമ്മീഷന്‍ ആനുകൂല്യം

തിരുവനന്തപുരം :  ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് & കോഗ്‌നിറ്റീവ് ന്യൂറോ സയന്‍സസ് (ഐക്കോണ്‍സ്)ലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പത്താം ശമ്പള പരിഷ്‌ക്കരണ കമ്മീഷന്‍…