സംസ്ഥാനത്ത് കിലയെ നിർമാണച്ചുമതല ഏല്പിച്ച 446 സ്കൂളുകളിലെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമാണംത്വരിതഗതിയിൽ ആക്കാൻ തീരുമാനം

സംസ്ഥാനത്ത് കിലയെ നിർമാണച്ചുമതല ഏല്പിച്ച 446 സ്കൂളുകളിലെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമാണം ത്വരിതഗതിയിൽ ആക്കാൻ തീരുമാനം ; 3 കോടി ധനസഹായമുള്ള…

സംസ്ഥാനത്ത് കിലയെ നിർമാണച്ചുമതല ഏല്പിച്ച 446 സ്കൂളുകളിലെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമാണം ത്വരിതഗതിയിൽ ആക്കാൻ തീരുമാനം

സംസ്ഥാനത്ത് കിലയെ നിർമാണച്ചുമതല ഏല്പിച്ച 446 സ്കൂളുകളിലെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമാണം ത്വരിതഗതിയിൽ ആക്കാൻ തീരുമാനം ; 3 കോടി ധനസഹായമുള്ള…