പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോളറ സ്ഥീരികരിച്ച പ്രദേശം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനതല മെഡിക്കല്‍ സംഘം സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നു.…