മൂന്നാം തരംഗം നേരിടാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ

പ്രതിദിന വാക്‌സിനേഷൻ രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷമായി ഉയർത്തുക ലക്ഷ്യം                …