ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് നഗരത്തിൽ പോലീസ് ചീഫ് ആയി മലയാളിയായ മൈക്ക് കുരുവിള

ചിക്കാഗോ: സോഷ്യൽ വർക്കിൽ നിന്ന് പൊലീസിലേക്ക്. ഒന്നര ദശാബ്ദത്തെ സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിനു ശേഷം ഇല്ലിനോയിയിലെ ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് നഗരത്തിൽ പോലീസ് ചീഫ് ആയി…