കാനഡ എഡ്മിന്റണിൽ ഹാർമണി വേവ്സ് എന്ന സംഗീത മെലഡി ആൽബം പ്രകാശനം ചെയ്തു

കൊഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളിൽ കോവിഡിന്റെ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ , ഒരു ഒത്തു കൂടലുകളും നടത്താൻ പറ്റാതിരുന്ന…