ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ കര്‍ഷകശ്രീ അവാര്‍ഡ് സമയ പരിധി നീട്ടി

ഷിക്കാഗോ: ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ നടത്തുന്ന കര്‍ഷകശ്രീ അവാര്‍ഡിന്റെ പേരു കൊടുക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 7 ഏ്പ്രില്‍ 2021 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കര്‍ഷകശ്രീ അവാര്‍ഡിനായി പങ്കെടുക്കുവാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ 7 ഏപ്രിലിലോ അതിനു മുമ്പായി പേരു വിവരങ്ങള്‍... Read more »