സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരിശീലനം; രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് അക്കാദമിയുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സബ് സെന്ററില്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍- ഹയര്‍സെക്കന്ററി…