ബീഡി വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി

കേരള നിയമസഭയുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണവും ചട്ടം 304 അനുസരിച്ച് ബഹു. എം.എല്‍.എ ശ്രീ.എന്‍.കെ. അക്ബര്‍ ഉന്നയിച്ച 11.11.2021 – ന് മറുപടി…