ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ ജനപ്രതിനിധി ട്രീസിയ കോതം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്ക്

നോർത്ത് കരോലിന : നോർത്ത് കരോലിനായിലെ ഷാർലട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധി ട്രീസിയ കോതം (ഡി), ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ പാർട്ടി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു റിപ്പബ്ലിക്കൻ…