പിരിച്ചുവിട്ടു

ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കെ.പി.സി.സി പിരിച്ചുവിട്ടു.യൂണിറ്റുതലം മുതൽ സംസ്ഥാനതലം വരെ മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകരിച്ച് പുന: സംഘടന…