വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ തൊഴില്‍ നൈപുണ്യം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ച് എഡ്ജ് വാഴ്‌സിറ്റിയും ജെ.സി.ഇ.ടിയും

  പാലക്കാട്: തൊഴില്‍ നൈപുണ്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നെഹ്‌റു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ…