പാരമ്പര്യേതര ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസുകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കെ ഡിസ്‌കിന്റെ ഊര്‍ജ സംരക്ഷണ മാതൃക

തിരുവനന്തപുരം : ഊര്‍ജ സംരക്ഷണത്തില്‍ പുത്തന്‍ മാതൃക തീര്‍ക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്റ് ഇന്നവേഷന്‍ സ്ട്രാറ്റര്‍ജിക്…