നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വിമർശനം മയപ്പെടുത്തിയത് ഗവർണർ – സർക്കാർ ഒത്തുകളി : പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറവൂരില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വിമർശനം മയപ്പെടുത്തിയത് ഗവർണർ – സർക്കാർ ഒത്തുകളി; ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ…