സംരംഭക വര്‍ഷം പദ്ധതിയിലൂടെ വ്യവസായിക, വാണിജ്യ മേഖലകളില്‍ ഉണ്ടായത് വന്‍ മുന്നേറ്റം : മുഖ്യമന്ത്രി

സംരംഭക മഹാസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംരംഭക വര്‍ഷം പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് വ്യവസായിക, വാണിജ്യ മേഖലകളില്‍ ഉണ്ടായതെന്ന്…