ഐസിഐസി ബാങ്ക് സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്നു

കൊച്ചി: ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചിന്നക്കട കോണ്‍വെന്റ് റോഡിലും ഇടുക്കിജില്ലയിലെ അണക്കരയിലും പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകള്‍ തുറന്നു. മെഡിട്രീന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ്…