മലയാളി അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഹൂസ്റ്റൺ (മാഗ് ) മാർട്ടിൻ ജോൺ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ

ഹൂസ്റ്റൺ : അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി സംഘടനകളിലൊന്നായ മലയാളി അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഹൂസ്റ്റൻറെ (മാഗ് )ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാനായി മാർട്ടിൻ ജോൺ ചുമതലയേറ്റു. 2019 ൽ മാഗിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മാർട്ടിൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സംഘടനയുടെ ട്രഷറർ പദവിയും ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗമായും... Read more »