മലയാളി അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഹൂസ്റ്റൺ (മാഗ് ) മാർട്ടിൻ ജോൺ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ

ഹൂസ്റ്റൺ : അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി സംഘടനകളിലൊന്നായ മലയാളി അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഹൂസ്റ്റൻറെ (മാഗ് )ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാനായി…