നോർത്തേൺ വിർജീനിയ സെൻറ് ജൂഡ് സിറോ മലബാർ ദേവാലയ പുനർ നിർമാണവും കൂദാശാ കർമ്മവും കൊണ്ടാടി

നോർത്തേൺ വിർജീനിയ: സെൻറ് ജൂഡ് സിറോ മലബാർ ദേവാലയ പുനർ നിർമാണവും കൂദാശാ കർമ്മവും ആഘോഷപൂർവം കൊണ്ടാടി. നോർത്തേൺ വിർജീനിയയിലെ സെൻറ്…