പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശേരി അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

അധ്യാപകരുടെ സാഹിത്യ അഭിരുചിക്കുള്ള 2020 ലെ പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർഗ്ഗാത്മ സാഹിത്യം, വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം,…