റവ. സിസ്റ്റർ മഗ്ദലിൻ (വാഴയിൽ സിസ്റ്റർ- 82, ബോസ്റ്റണിൽ അന്തരിച്ചു

ബോസ്റ്റൺ: അമേരിക്കയിൽ ക്നാനായ യാക്കോബായ സഭയിലെ ആദ്യ കന്യാസ്ത്രീയും ഏറെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ തേജസുമായ റവ. സിസ്റ്റർ മഗ്ദലിൻ (വാഴയിൽ സിസ്റ്റർ-…