വഴിയോര വിശ്രമകേന്ദ്രം : വസ്തുക്കളുടെ കമ്പോള വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കമ്പനിയുടെ വാദം പച്ചക്കള്ളമെന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല

സർക്കാർരേഖകളി  കമ്പോഇ വില  നിശ്ചയിച്ചത് വ്യക്തം 28.7.22 ലെ മന്ത്രിസഭാ കുറിപ്പിലും 29.7:22 ലെ ഉത്തരവിലും ഇത് വ്യക്തമാണ്. ഓകിലുമായി രണ്ട്…