കാ‌‍ർഷിക സർവകലാശാലയിലെ കോഴ്സുകളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് എസ്.സി/എസ്.ടിക്ക് തുല്യമായ ഇളവുകൾ

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന അതേ ഇളവുകൾ ബാധകമാക്കി. പിഎച്ച്ഡി, പി.ജി,…