സീ വ്യൂ പാർക്ക് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

ജനുവരി 1ാം തിയതി വരെ എൻട്രി സൗജന്യംആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയുടെ സൗന്ദര്യമാസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ ഉല്ലാസത്തിനായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി സിവ്യൂ പാർക്ക്. പുതുവർഷ സമ്മാനമായി ടൂറിസം…