ഇ-ശ്രം രജിസ്‌ട്രേഷന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സഹകരിക്കണം -ജില്ലാ വികസന കമ്മീഷണര്‍

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളില്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതിനായി അസംഘടിത തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള ദേശീയ ഡാറ്റ ബേസ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഇ-ശ്രം പദ്ധതിയില്‍ ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍…