നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ട മുൻ സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ അഭിനന്ദിച്ചു

നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ട മുൻ സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ അഭിനന്ദിച്ചു .പി പി ചെറിയാൻ( പി…