നവീകരിച്ച കുളങ്ങള്‍ നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു

ആലപ്പുഴ: ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പി.എം.കെ.എസ്.വൈ. നീര്‍ത്തട പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നവീകരിച്ച വടക്കേ കളിയ്ക്കല്‍ കുളം, താമരക്കുളം ഗുരുനന്ദന്‍കുളങ്ങര കുളം എന്നിവയുടെ…