ഷിപ്പ്യാര്‍ഡ് സി എസ് ആര്‍ ഫണ്ടില്‍ സൊസൈറ്റിക്കുടി സ്‌കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കും

കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാര്‍ഡിന്റെ 2022-23 വര്‍ഷത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ നിധി (സിഎസ്ആര്‍) ഉപയോഗിച്ച് ഇടമലക്കൂടി സൊസൈറ്റിക്കുടി സ്‌കൂളില്‍ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനുള്ള ത്രി…