പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനം -27-03-2022

*എസ്.എസ്.എൽ.സി., ഹയർ സെക്കണ്ടറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ*

*എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷ*

മാർച്ച് 31 – ഏപ്രിൽ 29
ഐ.ടി. പ്രാക്ടിക്കൽ : മെയ് 3 – 10

പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികൾ

റെഗുലർ : നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത്

പ്രൈവറ്റ് : നാന്നൂറ്റിയെട്ട്.

ആൺകുട്ടികൾ : രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട്

പെൺകുട്ടികൾ : രണ്ട് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ്

ആകെ പരീക്ഷ സെന്ററുകൾ : രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട്

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഒമ്പതു സെന്ററുകളിലായി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കുട്ടികൾ

ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒമ്പതു സെന്ററുകളിലായി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ

*രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ*

മാർച്ച് 30 – ഏപ്രിൽ 26.

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ : മെയ് 3 മുതൽ

പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികൾ
റെഗുലർ : മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയ്യയ്യാരിത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന്

പ്രൈവറ്റ് : ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി
അറുപത്തിയെട്ട്

ഓപ്പൺ സ്‌കൂൾ : നാൽപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ്

ആൺകുട്ടികൾ : രണ്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപത്തിയഞ്ച്

പെൺകുട്ടികൾ : രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന്

*മൊത്തം നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ്*

ആകെ പരീക്ഷ സെന്ററുകൾ : 2005

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ 8 സെന്ററുകൾ

ലക്ഷദ്വീപിൽ 9 സെന്ററുകൾ

*വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ*

മാർച്ച് 30 ഏപ്രിൽ 26

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ

സെക്ടറൽ സ്‌കിൽ കൗൺസിലും
സ്‌കൂളുകളും ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത്
മെയ് 15 നകം തീരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരണം.

പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികൾ

*എസ്.എസ്.എൽ.സി., ഹയർ സെക്കണ്ടറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ*

*എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷ*

മാർച്ച് 31 – ഏപ്രിൽ 29
ഐ.ടി. പ്രാക്ടിക്കൽ : മെയ് 3 – 10

പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികൾ

റെഗുലർ : നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത്

പ്രൈവറ്റ് : നാന്നൂറ്റിയെട്ട്

ആൺകുട്ടികൾ : രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട്

പെൺകുട്ടികൾ : രണ്ട് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ്

ആകെ പരീക്ഷ സെന്ററുകൾ : രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട്

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഒമ്പതു സെന്ററുകളിലായി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കുട്ടികൾ

ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒമ്പതു സെന്ററുകളിലായി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ

*രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ*

മാർച്ച് 30 – ഏപ്രിൽ 26

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ : മെയ് 3 മുതൽ

പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികൾ
റെഗുലർ : മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയ്യയ്യാരിത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന്

പ്രൈവറ്റ് : ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി
അറുപത്തിയെട്ട്

ഓപ്പൺ സ്‌കൂൾ : നാൽപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ്

ആൺകുട്ടികൾ : രണ്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപത്തിയഞ്ച്

പെൺകുട്ടികൾ : രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന്

*മൊത്തം നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ്*

ആകെ പരീക്ഷ സെന്ററുകൾ : 2005

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ 8 സെന്ററുകൾ

ലക്ഷദ്വീപിൽ 9 സെന്ററുകൾ

*വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ*

മാർച്ച് 30 ഏപ്രിൽ 26

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ

സെക്ടറൽ സ്‌കിൽ കൗൺസിലും
സ്‌കൂളുകളും ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത്
മെയ് 15 നകം തീരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരണം.

 

Leave Comment