സംസ്ഥാന പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റി ഹിയറിംഗ് 12ന്

Spread the love

സംസ്ഥാന പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റി തൃശ്ശൂർ ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 12ന് രാവിലെ 11ന് പരാതിയിന്മേൽ ഹിയറിംഗ് നടത്തുന്നു. രാവിലെ 10 മുതൽ 11 മണി വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഹാജരായി സംസ്ഥാന പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റി മുമ്പാകെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എതിരെയുള്ള പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *