എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള ‘സ്‌നേഹസാന്ത്വന’ത്തിന് 16.05 കോടി അനുവദിച്ചു

Spread the love

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള സഹായ പദ്ധതിയായ ‘സ്‌നേഹസാന്ത്വന’ത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 16.05 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ‘സ്‌നേഹസാന്ത്വനം’ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി 2023-24 സാമ്പത്തികവർഷം ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ 17 കോടി രൂപയിൽനിന്നാണു 16.05 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകിയത്. കേരള സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷന്റെ ‘സ്‌നേഹസാന്ത്വനം’ ശീർഷകത്തിലാണ് തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *