സിട്രോണ്‍ ഇ-സി 3 കൊച്ചിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു; വില 11,50,000 ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍

കൊച്ചി: ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ സിട്രോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി നിരത്തിലിറക്കുന്ന ഇലട്രിക് വാഹനമായ സിട്രോണ്‍ ഇ-സി 3 അവതരിപ്പിച്ചു. 11,50,000 ലക്ഷം…