കൊച്ചിയില്‍ 10 ഓപ്പണ്‍ ജിമ്മുകൾ

എറണാകുളം പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പൊതു ജന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈബി ഈഡന്‍ എം പി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓപ്പണ്‍ ജിം പദ്ധതിയുടെ…