പ്രവാസത്തിന്‍റെ കൈപ്പുനീരിൽ മുങ്ങിയ 135 തൊഴിലാളികൾ നാടണഞ്ഞു

റിയാദിലെ ഒരു വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ ഇന്ത്യക്കാരായ 135, തൊഴിലാളികൾ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ജോലിയും ശമ്പളവുമില്ലാതെ ദുരിതത്തിലാവുകയും ചാരിറ്റി ഓഫ്…