മൂന്നാം നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടി: ആലോചനാ യോഗം ചേർന്നു

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടി സംബന്ധിച്ച് ആലോചനായോഗം ചേർന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും…