അനീമിയ ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോള്‍ തയ്യാറാക്കും : മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

‘വിവ’ കേരളം സംസ്ഥാനതല കാമ്പയിന്‍ ഈ മാസം തിരുവനന്തപുരം: അനീമിയ മുക്ത കേരളത്തിനായുള്ള വിവ കേരളം കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്…